Privacy Policy

De verwerking van persoonsgegevens (hierna de « gegevens »), voorwerp van onderhavige privacy verklaring, is onderworpen aan het Belgische recht, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de Verwerking

Evolution Marketing BVBA, met maatschappelijke zetel te 6 rue pasteur, 1300 Wavre
Tel: 02/649.13.00
Email : [email protected]

Tot wie is deze privacy verklaring gericht

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle bezoekers van onze website, onze klanten, voormalige klanten en personen die ons om informatie vragen.

Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken :

Autozen is niet bestemd voor minderjarigen. Mocht u vaststellen dat een minderjarige waarvoor u verantwoordelijk bent zich ingechreven heeft op onze website, neem contact met ons op en wij zullen het nodige doen om de betreffende persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond

Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra » uw rechten uitoefenen »)

Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, in het kader van onze marketing activiteiten, hetzij of in het kader van de realisatie van onze reguliere economische activiteiten (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

Overdracht van uw gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegevens in de hiernavolgende gevallen :

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald via bepaalde van onze onderaannemers.
In dit geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Bewaringstermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informaticasystemen strikt beveiligd. Enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Onze medewerkers worden opgeleid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Omschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit toe oefenen

Uw recht op toegang en verbetering:

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken:

Indien de verwerking van uw gegevens op uw toestemming gebaseerd is, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (d.w.z. om u promotionele aanbiedingen te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen (d.w.z. om u de promotionele aanbiedingen te sturen die wij het meest interessant voor u achten, gebaseerd op uw marketingprofiel). U kan zich ook verzetten tegen de doorgave van uw persoonsgegevens aan derden voor direct marketing doeleinden.
U kan zich bovendien ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, in de gevallen waarin wij u persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

Uw recht om vergeten te worden:

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking:

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: : Evolution Marketing, t.a.v.: [email protected]

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over onze privacy verklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer op het adres : [email protected]
U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan [email protected].