WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOZEN

1. AUTOZEN is de naam van de dienst die wordt aangeboden door de vennootschap BVBA Evolution Marketing.

De wedstrijd wordt georganiseerd door de BVBA Evolution Marketing, met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, avenue Pasteur 6 en met uitbatingszetel te 1000 Brussel, Louizalaan 60-62.

Er zal geen enkele communicatie (brief noch telefonische gesprekken) plaatsvinden met betrekking tot het verloop van de wedstrijd of de toepassing ervan.

2. Tussen 1 mei 2017 en 30 september 2018 om middernacht, is een wedstrijd toegankelijk op www.autozen.be
De actie beperkt zich tot het Belgisch grondgebied en de fysieke personen ouder dan 18 jaar, die in het bezit zijn van een rijbewijs en in België verblijven. De leden van het Evolution Marketing-personeel en haar tussenpersonen alsook hun familie wonende onder hetzelfde dak worden uitgesloten van de deelname aan de wedstrijd.

3. De deelnemers die correct de wedstrijdvraag beantwoorden maken een kans om de prijs te winnen. De persoon die het antwoord geeft dat het dichtste leunt op de subsidiaire vraag wint de wedstrijd. In geval van ex aequo, is de winnaar de deelnemer die als eerste zijn antwoord heeft verstuurd.

Om de deelname aan de huidige wedstrijd te valideren, zullen de deelnemers, oftewel een testrit (test drive) dienen te boeken, oftwel om een prijsofferte verzoeken via het platform www.autozen.be en nadien, binnen de 6 maanden na het verzoek tot testrit of prijsofferte, overgaan tot de aankoop van een voertuig van het merk waarvoor een testrit of offerte was aangevraagd. Tenslotte zullen de deelnemers, als bewijs hiervan, de koopovereenkomst van hun nieuw voertuig dienen op te sturen.

In deze koopovereenkomst zullen de namen en voornamen dienen te figureren die overeenkomen met deze die vermeld staan in het verzoek tot testrit of prijsofferte.

4. De koopovereenkomst, dienende als bewijs, moet per email worden verzonden naar. Uiteraard zullen de gegevens vervat in de overeenkomst strikt vertrouwelijk blijven.

5. De waarde van de prijs bij het winnen van deze wedstrijd bedraagt 5.000,00 € in contanten.

6. Elke « gevalideerde » deelnemer, overeenkomstig punt 3 van dit reglement, zal een RestoPass* als cadeau ontvangen. *kaart ter waarde van 36 € die recht geeft op kortingen in meer dan 700 restaurants in België en Luxemburg. Voor meer details kan u surfen naar : www.restopass.com

7. De winnaar zal via de site verwittigd worden dat hij de prijs gewonnen heeft. Een brief of e-mail zal hem persoonlijk worden gericht om de prijs te bevestigen. Hij zal de prijs dienen af te halen binnen de termijn vermeld in de brief/e-mail, bij gebreke waarvan hij het recht op de prijs verliest die eigendom blijft van Evolution Marketing bvba. Indien de prijs niet wordt afgehaald of indien de winnaar zich niet aanmeldt, kan de prijs opnieuw worden aangeboden voor een toekomstige wedstrijd.

8. Van zodra de naam van de winnaar bekend is gemaakt, verifiëren wij systematisch de gegevens die hij ons heeft meegedeeld (leeftijd, naam, voornaam, e-mailadres, voertuig waarover hij beschikt). Indien deze onjuist blijken te zijn, behouden wij ons het recht voor diens deelname ongedaan te maken en de prijs opnieuw aan te bieden voor de wedstrijd.

9. Het cadeau is overdraagbaar maar kan niet omgeruild of omgezet worden in contanten.

10. De winnaar aanvaardt onvoorwaardelijk dat de BVBA Evolution Marketing zijn naam en foto gebruikt voor promotionele doeleinden, zonder dat dit recht zou geven op enige vergoeding, auteursrecht of ander voordeel dan de prijs zelf die hem werd toegewezen. Elke weigering zal als gevolg hebben dat de prijs niet kan worden toegekend.

11. De verzameling en verwerking van de gegevens van de deelnemers worden verricht met het oog op het beheer van deze wedstrijd ; onder andere om de winnaar te contacteren en hem de prijs op een doeltreffende en snelle manier toe te kennen. De deelnemer laat uitdrukkelijk aan de BVBA Evolution Marketing toe om zijn persoonsgegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken of voor Autozen-marketingdoeleeinden, haar zusterwebsite, AutoValue en haar partners, zonder dat dit recht zou geven op enige vergoeding, auteursrecht of ander voordeel. De gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan derden, zoals commerciële partners, voor direct marketingdoeleinden tenzij de deelnemer zich hiertegen verzet. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de deelnemer een permanent recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens en kan deze zich op elk moment verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële of marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking aan het adres Evolution Marketing BVBA Louizalaan 60-62 te 1000 Brussel.

12. Noch Evolution Marketing BVBA noch de organisator waarop zij beroep zou doen kunnen aansprakelijk worden gesteld wegens technische problemen in verband met de deelname aan de wedstrijd. De Organisator en/of Evolution Marketing BVBA behouden zich het recht voor de westrijd geheel of ten dele te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenis zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak zouden kunnen maken op schadevergoeding noch intresten.

13. Er zal geen enkele communicatie plaatsvinden in verband met huidige actie, behoudens de brief die aan de winnaar zal worden gericht.

14. Elk geval dat niet door huidig reglement zou worden geregeld, zal beslecht worden door de Organisator waarvan de beslissingen niet vatbaar zullen zijn voor beroep.

15. De deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van huidig reglement.