ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De diensten

De op deze site aangeboden diensten dienen om, op een niet limitatieve wijze, de contacten en de gegevensuitwisseling te vergemakkelijken tussen de gebruikers van onze diensten en de directe of indirecte actoren uit de automobielsector, of deze al dan niet partners zijn.

Die diensten worden aangeboden door de BVBA Evolution Marketing (KBO-nummer 0473.102.553) met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, avenue Pasteur 6 en met uitbatingszetel te 1000 Brussel, Louizalaan 60-62.

Evolution Marketing benadrukt dat elk gebruik of elke visualisering van de door Evolution Marketing aangeboden diensten, die al dan niet het crëeren van een gebruikersaccount vereisen, uw verbintenis inhoudt om de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Gelieve aandachtig de Algemene voorwaarden te lezen, deze af te printen en een kopie ervan te bewaren.

Bovendien kan het gebruik van welbepaalde diensten impliceren dat U bijzondere voorwaarden en/of een licentie voor het gebruik zou aanvaarden of dat U specifieke voorwaarden zou naleven dewelke zich op de pagina’s bevinden die voor die diensten bestemd zijn. Behoudens tegenindicatie, zullen deze specifieke bepalingen cumulatief dienen te worden toegepast samen met de Algemene Voorwaarden. 

2. Respect van het privé-leven

Teneinde het privé-leven van de consumenten te beschermen, werd op 8 december 1992 in België een wet aangenomen die geraadpleegd kan worden op https://www.privacycommission.be/nl

Evolution Marketing hecht veel belang aan de privacy van haar klanten en gebruikers en past dan ook strikt de regelgeving in deze materie toe. Alle bestanden van de consumenten die door Evolution Marketing worden verzameld in het kader van haar marketingacties worden verwerkt met eerbied voor de strikte deontologie vervat in ons Privacy-charter.

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen en waarborgen

Deze site is een platform die als voorwerp heeft het aanbieden van diensten en informatie aan gebruikers betreffende de automobielsector. De diensten zijn voornamelijk bedoeld voor een niet-professioneel, redelijk en normaal gebruik vanwege de bezoekers.

Waarborgen over de functionaliteit
De functionaliteit van de site maakt op geen enkel moment het voorwerp uit van enige waarborg. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, de toegang tot onze diensten te verzekeren voor een zo groot mogelijk aantal gebruikers 7 dagen op 7 en 24u op 24, maar zonder verplichting. In geval van storing zal Evolution Marketing de middelen inzetten die zij het meest aangepast vindt om aan deze storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Evolution Marketing behoudt zich het recht voor om de toegang op elk moment te onderbreken, o.a. wegens redenen van onderhoud, updates of enige andere reden waaronder technische. Toegangsonderbrekingen of fouten tijdens de overdracht van elektronische gegevens kunnen in geen geval aanleiding geven tot financiële compensatie of andere.

Malware / Virus
Evolution Marketing zal alle redelijke middelen inzetten om handelingen vanwege derden, die het toebrengen van schade, het bekomen van informatie, het verspreiden van ongewenste berichten beogen, te voorkomen die betrekking hebben op de software van Evolution Marketing of de gebruikers van onze site.

De aansprakelijkheid van Evolution Marketing zal alleszins niet in het gedrang kunnen komen in geval van incidenten die toch plaats zouden vinden ondanks de door Evolution Marketing genomen beschermingsmaatregelen om zulke situaties te vermijden. Evolution Marketing beveelt het gebruik aan van een antivirusprogramma wanneer U de site bezoekt.

4.Intellectuele rechten

Auteursrechten –
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de meegedeelde informatie en gegevens eigendom blijven van Evolution Marketing alsook van haar leveranciers en verbindt er zich toe hier geen wijzigingen aan te zullen brengen.

De reproductie, bekendmaking, verkoop, verspreiding of het gebruik van deze site en haar inhoud voor commerciële doeleinden, op eendert welke wijze, kan niet geschieden dan mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege Evolution Marketing. De automatische « caching » van informatie door de browser is toegelaten.

Met als enkel doel Evolution Marketing toe te laten de meegedeelde informatie te gebruiken en zodat Evolution Marketing geen enkel recht waarvan de gebruiker titularis zou zijn zou schenden, aanvaardt de gebruiker om aan Evolution Marketing een niet-exclusief recht toe te kennen dat wereldwijd, eeuwig, onherroepbaar en kosteloos is, alsook in onderlicentie kan worden gegeven (met meerdere laden) zodat Evolution Marketing als cessionaris de auteursrechten en publiciteitsrechten zou kunnen uitoefenen (met uitsluiting van elk ander recht) waarover de gebruiker beschikt wat betreft de meegedeelde informatie, in alle gekende of nog onbekende media, betreffende meegedeelde informatie met het exclusief oog op een reclame-actie..

5. Toepasselijk recht en bevoegdheid, diverse bepalingen

In het geval dat een deel van de huidige voorwaarden niet toepasselijk zou worden beschouwd, zal voormeld deel gewijzigd worden overeenkomstig de vigerende wetten teneinde zo best mogelijk de oorspronkelijke intenties weer te geven en zullen de overige voorwaarden integraal van toepassing blijven.

Huidige bepalingen en bijlagen vormen het integraal akkoord tussen de gebruiker en Evolution Marketing en vernietigen en vervangen elke vorige communicatie of voorstellen, ook actuele, onder elektronische vorm, schriftelijke of mondelinge, tussen de gebruiker en de eigenaar betreffende deze site.

Eventuele geschillen zullen onderworpen worden aan het Belgisch recht en aan de Brusselse rechtbanken.